KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK, KVKK KOŞULLARI ve ÇEREZ KURALLARI

Bu politika Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş tedarikçi, danışman, iç müşteri (Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş İştirakleri), fiziksel ziyaretçi ile web sitesi (https://clevel.team// ) kullanıcıları gibi kişisel verilerini işlediğimiz gerçek kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilkelerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş : Sitenin sahibi olan Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş.’yi,

İlgili kişi/gerçek kişi: Kişisel veri sahibini,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Site: https://clevel.team// adresinde yer alan web sitesini,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş’nin;

 • Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 • Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 • Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 • Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 • Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 • Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 • Kişisel verileri saklama sürelerini,
 • İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 • Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

açıklamaktadır.

 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş, kişisel verileri web sitesi, ilgili şirket, ilgili kişinin kendisi, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

 1. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci) kişisel verileri işlenebilmektedir.

 • İç müşteri (Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş İştirakleri)
 • Çevrimiçi Ziyaretçi
 • Fiziksel ziyaretçi
 • Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı(Dış kaynak personeli) veya Yetkilisi
 • Danışman
 1. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
1. İç müşteri (Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Ye Yatırım A.Ş İştirakleri)

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı

İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, sabit telefon

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri

2. Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgisi: Cep telefonu, parola bilgileri

Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı.

3. Fiziksel Ziyaretçi

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, 

İşlem Bilgisi: Ziyaret tarihi ve saati

4. Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı (Dış Kaynak Personeli) veya Yetkilisi

Ad soyadı

İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon

5. Danışman

Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı,• İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi

Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi: Eğitim Durumu, Sertifika

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı
 • Kişisel veriler, Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş tarafından:
 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,
 • Fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 • Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Süreç yönetiminin iyileştirilmesi,
 • İç müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • İç müşteri iletişiminin sağlanması ve sunulan hizmet doğrultusunda destek verilmesi
 • İstatistiksel değerlendirmeler yapılması,
 • Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Üniversite iş birliğinin sağlanması, Ortak projeler kapsamında destek alınması,
 • ARGE merkezi sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • ARGE sürdürülebilirliği amacıyla gerekli bildirimlerin yapılması,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş faaliyetlerinin, Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,

ve bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitelerini SSL ile korur,
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,
 • Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
 • Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunmaktadır.
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş tarafından işletilen platformlara veya Clevel Bilgi Teknolojileri sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Clevel Bilgi Teknolojileri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş çevrimiçi ve fiziksel ziyaretçilere ilişkin kişisel verileri mevzuat gereği saklamakta ve talep halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Tedarikçilere ilişkin kişisel veriler, temin edilen mal, ürün veya hizmete ilişkin olarak Clevel Bilgi Teknolojileri bünyesindeki şirketler ve iştirakleri ile ve ayrıca ilgili kamu kuruluşları ile paylaşabilmektedir. Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için https://clevel.team/ adresinden bilgi edinebilirsiniz.

ARGE sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mevzuatlar doğrultusunda gerekli bildirimlerin yapılması amacıyla TÜBİTAK ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş, raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş ile KVKK’ya uygun olarak veri paylaşımı yapmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

 1. Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

Clevel Bilgi Teknolojileri, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Clevel Bilgi Teknolojileri tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu” ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları Web Sitesi üzerinden paylaştıkları ve/veya bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri hello@clevel.team adresine ulaşarak yapabilirsiniz.

 1. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş‘nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

 1. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

Başvuru Formu

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş  https://clevel.team/ sayfamızda açıklanmaktadır.

Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, sitemizde yaptığınız ziyaretlerdeki tercihleriniz takip edilerek, size daha iyi bir internet deneyimi yaşatmak amaçlanmaktadır. Örneğin; cookie’ler, siteleri ve reklamları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet tarayıcılarında, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş  web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Cookie Service Provider Cookie İsmi Cookie Amacı Cookie Tipi Cookie Süresi
Google _ga Google Analytics tarafından, kullanıcıarı birbirinden ayırmak için kullanılır. Persistent Cookie 2 yıl
Google _gid Google Analytics tarafından, kullanıcıarı birbirinden ayırmak için kullanılır. Persistent Cookie 24 saat
Google _gat Google Analytics tarafından, analytics sayılarının limitlenmesi için kullanılır. Persistent Cookie 1 dakika

Sayın Kullanıcı, Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş’ye ait https://clevel.team/ web sitesine hoş geldiniz.“Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Aşağıdaki tanımlar Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş’ye ait https://clevel.team/ sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Site:https://clevel.team/  adresinde yer alan web sitesini, 

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu, 

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u, 

6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,ifade eder.

KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

1.https://clevel.team/ web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar Clevel Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş‘nin mülkiyetindedir. Bu dokümanlar, on-line sistemde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak Clevel Bilgi Teknolojileri, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkanını verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

 1. Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link https://clevel.team/ ana sayfasına yönlendirilmelidir. (https://clevel.team/ )
 2. Clevel Bilgi Teknolojileri tarafından web sitesinin virüs ve benzeri kötü niyetli yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, https://clevel.team/ web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
 3. https://clevel.team/ web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca “bilgi”) sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan “bilgi”lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Clevel Bilgi Teknolojileri’den temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle Clevel Bilgi Teknolojilerii’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
 4. Clevel Bilgi Teknolojileri, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve https://clevel.team/ web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. Clevel Bilgi Teknolojileri, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
 5. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının Clevel Bilgi Teknolojileri sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Clevel Bilgi Teknolojileri, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

Clevel Bilgi Teknolojileri web sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak Clevel Bilgi Teknolojileri sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, Clevel Bilgi Teknolojileri yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

 1. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.
 2. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link’ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Clevel Bilgi Teknolojileri ile ilgisi olmadığını veClevel Bilgi Teknolojileri’nin bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Clevel Bilgi Teknolojileri veya herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Clevel Bilgi Teknolojileri tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde Clevel Bilgi Teknolojileri’ne veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Clevel Bilgi Teknolojileri’nin bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Clevel Bilgi Teknolojileri izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, Clevel Bilgi Teknolojileri logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Clevel Bilgi Teknolojileri’nin veya bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

 1. Clevel Bilgi Teknolojileri, https://clevel.team/ web sitesinde, “Kullanım Şartları”nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.